Ziarul electronic al arădenilor

UPA Arad: „Recomandăm asociațiilor de proprietari să nu semneze contractul cu RETIM“

Uniunea Profesională a Administratorilor Arad recomandă asociațiilor de proprietari să nu semneze contractul de prestare a serviciului de salubrizare cu RETIM Timișoara  fără organizarea unei dezbateri publice și negocierea acestui contract.

Spre exemplificare, câteva din articolele care în opinia noastră trebuie  revizuite.

ART. 7

Operatorul are următoarele drepturi:

operatorul poate refuza să preia deșeurile din acele recipiente care, in urma inspecției vizuale, sunt considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale instalației căreia îi sunt destinate respectivele deșeuri, conform instrucțiunilor de colectare separată a deșeurilor prezentate in anexa 2, intocmind un proces-verbal de constatare a starii de fapt.

Cu cine se întocmește acest proces verbal, asociația neavând paznic, containerul va deservi mai multe asociații.

ART.8

art 1, alin q – in cazul in care lângă containerele de colectare sunt depozitare și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, inștiințând in scris utilizatorul despre acest fapt și despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deșeuri;

 Cum se poate depista proprietarul sau tot asociația plătește?

ART. 10

Utilizatorul are următoarele obligații:

art.1 alin. c – să nu impiedice in niciun fel accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la locul desemnat in vederea

colectării;

Și dacă sunt mașini parcate? Este domeniul public

art. 1, alin d – să comunice in scris operatorului, in termen de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de data de 30 a lunii respective, orice modificare a elementelor privind sediul social/puncte de lucru/inclusiv număr de persoane, precum și a oricăror alte informații care au stat la baza intocmirii contractului, prezentând in acest sens documente doveditoare, in vederea modificării corespunzătoare a facturilor emise de utilizator

Ce înseamnă documente doveditoare?

să suporte costurile de remediere sau inlocuire a recipientelor de colectare, in cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

 Cine păzește recipientele, ele fiind pe domeniul public.

art.1 alin. m –  să nu introducă in recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curătarea și intretinerea spațiilor verzi ori provenite din ingrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 Iarba tunsă, nu este deșeu biodegradabil?

art. 1 alin o – să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, inlăturând gheața, zăpada, și poleiul.

 Fiind domeniul public, asociația nu răspunde de acces.

art. 1 alin. p – să facă dovada anunțării organelor abilitate (Poliție, Pompieri, etc) despre furtul/distrugerea/incendierea recipientelor de colectare, in caz contrar se obligă să suporte costurile de remediere/inlocuire a recipientelor de colectare.

Asociațiile nu pot păzi 24 h din 24 h, nici să suporte costurile de înlocuire a recipientelor, ele fiind amplasate pe domeniul public.

CAP. VII Răspunderea contractuală

ART.19

(2) Pentru nerespectarea clauzelor prevăzute la art. 10 (f) precum și in cazul incetării/rezilierii contractului de prestări servicii, atunci când utilizatorul nu restituie operatorului recipientul/recipientele de colectare, la data incetării contractului, pe baza unui Proces Verbal, utilizatorul se obligă in mod expres să achite contravaloarea recipientelor (valoarea de nou/achiziție a recipientelor).

Recipientul,  fiind pe domeniul public, utilizatorul nu poate avea nici o obligație.

(6) în cazul în care utilizatorul nu efectuează selectarea pe categorii a deșeurilor (reziduale/reciclabile), rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară precum și depozitarea acestora in recipientele corespunzătoare fiecărui tip de deșeu, asigurate de operatorul serviciului de salubrizare, in acest scop, operatorul poate refuza preluarea recipientelor considerate neconforme, intocmind un proces – verbal de constatare al stării de fapt;

Cu cine se întocmește procesul verbal, cine se face vinovat, în condițiile în care recipientul deservește mai multe asociații?

(7) Pentru nerespectarea obligației utilizatorului de a efectua selectarea pe categorii a deșeurilor (reziduale/reciclabile), rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora in recipientele corespunzătoare fiecărui tip de deșeu, asigurate de operatorul serviciului de salubrizare in acest scop, autoritățile competente pot aplica sancțiuni contravenționale prevăzute cu amendă de la 100 la 300 de lei conform legii 101/2006.

 Idem pct. 6

  Anexa 2.

 Cum selectăm mucurile de țigară și conținutul sacului de la aspirator?

În care recipient se pot depozita cele interzise, cum sunt , dejecțiile de animale, precum părul și blana.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de UPA Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.