Ziarul electronic al arădenilor

Condițiile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021

Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021 se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, a actelor normative care reglementează materia și în conformitate cu prevederile Dispoziției primarului municipiului Arad nr. 1.824/23.09.2020.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuințelor familiile și persoanele singure cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, doar pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință, care nu dețin bunuri care să excludă de la acordarea ajutorului și al căror venit net pe membru de familie este:

 • până la 1300 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu energie termică
 • până la 750 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Baremele de venit până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor sunt următoarele:

Bunurile care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt cele prevăzute de anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. Bunuri imobile
 2. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
 3. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
 4. Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)
 5. Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 6. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 7. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 8. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
 9. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 10. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 11. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

III. Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Solicitanții au obligația de a declara orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3.000 lei.

 1. Terenuri/animale și/sau păsări
 2. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în baza cererii-declarație pe propria răspundere (potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare), la care se anexează următoarele acte doveditoare:

Acte de identitate pentru toți membrii familiei:

Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;

Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;

Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată

Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.

Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii):

adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;

venituri obținute din străinătate;

cupon de pensie (orice fel de pensie);

cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;

cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;

adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;

adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

talon de plată indemnizații cu caracter permanent;

cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;

act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);

hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;

orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;

Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).

Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):

contract de vânzare – cumpărare;

contract de închiriere;

contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul

orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.

Acte doveditoare privind bunurile mobile:

certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);

Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:

factură E-ON  (în copie);

factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);

contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).

Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana).

Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.

Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).

La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute.

Totodată, titularul are obligația de a comunica orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Nerespectarea oricăreia dintre cele două obligații constituie contravenție și, conform prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei, iar sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul asociațiilor de proprietari/chiriași, cererea va fi certificată (pe pagina 14) de către administrator în ceea ce privește numărul de persoane înscris în cerere. De asemenea, în cazul imobilelor racordate la rețeaua de energie termică, administratorul va consemna pe cerere, în rubrica aferentă de pe pagina 7, codul titularului de contract. Administratorul poartă răspunderea veridicității datelor certificate, conform prevederilor legale în vigoare și ale actelor normative care reglementează materia.

Solicitanții pot obține informații specifice privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor începând cu data de 12.10.2020, la sediile centrelor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor sau la următoarele numere de telefon:

Centrul nr. 1: Arad, P-ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282.777.

Centrul nr. 2: Arad, Calea Radnei. Nr. 250. Telefon: 0787/888.434.

Centrul nr. 3: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0257/348.084.

Centrul nr. 4: Arad, Str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții). Telefon:0257/252.282.

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.