Concurs pentru un post de asistent social la DDAC Arad

Publicat de actualitati-arad in 14 Mar, 2016 | Parerea ta

comunicat presaDirecţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 04.04.2016 ora 10.00, proba scrisă şi în data de 06.04.2016 ora 10.00, interviul, după cum urmează:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română scris şi vorbit;

are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţi sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

Birou Protecţia copilului

post asistent social practicant

pe durată nedeterminată

nivelul studiilor –superioare absolvite cu diplomă de licenţă specialitatea asistenţă socială

vechime în muncă minim 2 ani

Concursul va consta dintr-o probă scrisă şi interviu pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pentru ocuparea posturilor vacante respectiv, până la data de 25.03.2016, între orele 9.00-12.00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de DDAC Arad. actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul tehnic pentru publicarea acestora.)

Share Button

comentarii

Leave a comment

libris.ro%20

Mai multe din Comunicate de presa

… Socializeaza …

Certificat Web ziare ziare-pe-net.ro stiri in timp real! Stiri Ziare