Concurs pentru ocuparea a 5 posturi la Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad

Publicat de actualitati-arad in 20 Jan, 2015 | Parerea ta

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de execuţie vacante, în regim contractual în data de 11.02.2015 ora 10, proba scrisă şi în data de 13.02.2015 ora 10, interviul, după cum urmează:

un post muncitor calificat I, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor generale la Compartimentul Administrativ-Aprovizionare .

un post inspector specialitate II, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor superioare la   Serviciului Protecţia copilului şi familiei.

un post inspector specialitate II, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor superioare la Biroului Integrare socială pentru copii şi tineri .

un post inspector specialitate debutant personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor superioare la Serviciul Prestaţii sociale.

un post muncitor calificat I, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor generale la Cantina Municipală.

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art.3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română scris şi vorbit;

are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;

are capacitate deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medical de familiei sau de unităţile sanitare abilitate;

îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

nu a fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică îmfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt:

Pentru postul de muncitor calificat I, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor generale la Compartimentul Administrativ-Aprovizionare

nivelul studiilor –generale

vechime în muncă-minimun 5 ani

Pentru postul de inspector specialitate II, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor superioare la   Serviciului Protecţia copilului şi familiei.

nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă

vechime în specialitatea studiilor – 1 an

Pentru postul de inspector specialitate II, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor superioare la Biroului Integrare socială pentru copii şi tineri.

nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă

vechime în specialitatea studiilor – 1 an

Pentru postul de inspector specialitate debutant, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor superioare la Biroului Integrare socială pentru copii şi tineri.

nivelul studiilor – superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă

fără vechime în specialitatea studiilor

Pentru postul de muncitor calificat I, personal contractual, perioadă nedeterminată, nivelul studiilor generale la Cantina Municipală.

nivelul studiilor –generale

vechime în muncă-minimun 5 ani

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, data- limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este data de 04.02.2015 ora 12,00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Datele de contact se obţin de la:

Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212.

Monitorul Oficial al României Partea III-a în data de 22.01.2014.

e-mail posturi@gov.ro

site instituţie ddacarad.ro

Share Button

comentarii

Leave a comment

libris.ro%20

Mai multe din Locuri de munca

… Socializeaza …

Certificat Web ziare ziare-pe-net.ro stiri in timp real! Stiri Ziare